บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
21 พ.ย. 2017
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบต้นแบบนำร่อง Health Care Medical Application Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2017
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ในงานนิทรรศการระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
19 ก.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565 จำนวน 5 คัน โดยวิธีพิเศษ
15 ส.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
03 ส.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา
31 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา
21 ก.ค. 2017