บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯที่ depa/๒๕๖๑ การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ต.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2018
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2018
icon view 1
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (พื้นที่ EEC)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทั่วประเทศ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2018
icon view