บริการ
TH
EN
TH
CN

ระยองเมืองอัจฉริยะ - โอกาสใหม่ของเมืองเพื่อความยั่งยืน

บ่ายวานนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และ depa สาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมขับเคลื่อน "ระยองเมืองอัจฉริยะ" ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชุมหน่วยงานพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงานในพื้นที่ระยอง เพื่อกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมระดมความเห็น

ทุกก้าวของระยองบนความระมัดระวัง เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน "เมือง" คือ ความหลากมิติ ที่ประกอบขึ้นจากสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และวิถีชีวิต ความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจต่อโครงการพัฒนาจากรัฐส่วนกลาง เป็นความท้าทายสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ระยอง โดยเฉพาะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ส่งผลรุนแรงต่อปัญหาอื่นๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและเยียวยาปัญหาในอดีต การจัดให้ "ฟังความเห็น" ของคนระยองผ่านกลไกเวทีประชาคม และคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัด จึงเป็นช่องทางระดมความคิดความเห็นและความต้องการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล โดยระยองตั้งเป้าจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตามแนวทาง Smart Mobility เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน

สำหรับการทำงานของดีป้า ได้นำเสนอการพัฒนา “ระบบข้อมูลการบริหารเมืองอัจฉริยะ” เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่EEC เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับการเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมือง (City Big Data)สำหรับการบริหารเมืองอัจฉริยะ (City Data Integration)และเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการตัดสินใจในการบริหารเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Smart City Governance)