บริการ
TH
EN
TH
CN
ทุกคนถ่ายภาพร่วมกันอย่างอบอุ่น

ดีอีเอส - ดีป้า จัดกิจกรรม CEO Networking เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการการนำเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูล-ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ พร้อมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

7 มีนาคม 2566, กรุงเทพมหานคร – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม CEO Networking พบปะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิด ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงาน

ผู้อำนวยการใหญ่เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม CEO Networking นอกจากเป็นการขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ซึ่งประกอบด้วย 1. แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้า/บริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว (Travel Agency) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. โทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น และ 3. ธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะบิ๊กดาต้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้า/บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผู้เข้าร่วมงานกำลัง Networking

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์: www.thailandconnex.com เพจเฟซบุ๊ก: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900

ผู้เข้าร่วมงานกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน

แขกในงานกำลังสอบถามผู้บริหาร