บริการ
TH
EN
TH
CN

depa มอบความรู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่บุคลากรเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

7 สิงหาคม 2565, MS Teams - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายอรรถพล ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง และ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่

โดย นายอรรถพล ได้อธิบายบทบาทและภารกิจของ depa รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ขณะที่ ดร.นน ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการบริหารเมืองโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการเมืองอยู่เบื้องหลัง การนำข้อมูลของเมืองมาช่วยวิเคราะห์ปัญหาของเมือง (Pain Point) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของเมืองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเมืองที่ประสบความสำเร็จ และเมืองที่ล้มเหลวในการทำโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอดเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครแม่สอดมีความสนใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ โดย depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป