บริการ
TH
EN
TH
CN

depa กลาง ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี เตรียมความพร้อม Smart Living Showcase ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เปราะบางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

9 สิงหาคม 2565, จังหวัดนทบุรี -  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมหารือกับ นางกชกร สุขภาคี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริม Smart Living Showcase ด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Health Tech) สำหรับดูแลรักษาสุขภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง จำนวน 450 รายให้มีสุขภาพที่ดี ลดภาระพึ่งพิงสวัสดิการจากภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Wristband ติดตามการนับก้าวการเดิน ตรวจจับการนอน วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และวัดระดับออกซิเจนในเลือด พร้อมแสดงผลบนสมาร์ทโฟนให้กับผู้สูงอายุ และแสดงผลในแพลตฟอร์มให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ติดตามและรายงานข้อมูลด้านสุขภาพได้

สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้เปราะบางที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ นายณัฐชนน 08 9623 4222 และ นายวิษณุ เบอร์โทรศัพท์ 08 7494 9184