บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ประชุมคณะทำงานกำกับการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับ สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT)

8 สิงหาคม 2565, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับ สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และสมาคม Bangkok ACM Siggraph ในการหารือผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงมูลค่าตาดิจิทัลคอนเทนต์เบื้องต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ศึกษาวิเคราะห์ผลการสำรวจเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นโครงสร้างอุตสาหกรรม และศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศเพิ่มเติม ที่สามารถ ชี้จุดแข็งจุดอ่อนที่ต้องเร่งพัฒนา และเพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสมกับบริบทของไทย