บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า จับมือ สคร. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

30 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า พร้อมด้วย สคร. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ พร้อมร่วมจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล เพื่อผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ระหว่าง ดีป้า โดย GBDi และ สคร. จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Model) ด้านต่าง ๆ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านข้อมูล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

“ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’ ที่ผ่านการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพโดยการบูรณาการการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของประเทศในยุคดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะส่งเสริมภารกิจของกันและกันได้เป็นอย่างดี” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ดีป้า อยู่ระหว่างดำเนินการยกระดับ GBDi สู่การเป็น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) ที่จะเป็นหน่วยงานหลักด้านข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ขณะที่ นางปานทิพย์ กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐระหว่าง สคร. และ ดีป้า โดย GBDi ในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ของ สคร. นั่นคือ “พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และค่านิยมคือ Vibe (Visionary Leadership, Innovative, Best People, Emphasis on Success) ซึ่ง สคร. ตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Organization) โดยการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในทุกภารกิจ

โดยในปี 2565 สคร. และ GBDi ร่วมกันทดสอบนำร่องการวิเคราะห์ข้อมูลกับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ พร้อมกับพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) ซึ่งเห็นผลลัพธ์ในด้านการบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของรัฐ การนำข้อมูลมาแสดงผลเพื่อให้ผู้บริหารตัดสิน และการพัฒนาทักษะข้อมูลให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน

“สำหรับปี 2566 สคร. และ GBDi วางแผนเตรียมงานด้านการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ และตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านการนำข้อมูลมาแสดงผลของบุคลากรให้ได้มากกว่า 50-60% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และจะต่อยอดให้ครบ 100% ในปีถัดไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง” ผู้อำนวยการ สคร. กล่าว