บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เหนือบน ลุย “เวียงโกศัย” เร่งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

21 พฤศจิกายน  2565, จังหวัดแพร่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงาน ร่วมหารือกับ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อาทิ สถิติจังหวัดแพร่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ ฯลฯ เพื่อยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้ depa และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ในพื้นที่ อาทิ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมพื้นบ้านเช่น การค้าขายไม้ และสุราพื้นบ้าน ที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด เร่งสร้างโอกาสให้เกิดต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดแพร่แก่ประชาชนทุกช่วงวัย อีกทั้งสามารถใช้งานได้จริง รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมือง และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเมืองผ่านการบริหาร City Data Platforms (CDP) เพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองที่น่าอยู่

ในวันเดียวกัน ทีมงาน depa สาขาภาคเหนือตอนบน ได้เข้าพบพันธมิตรร่วมทำงานในพื้นที่ หอการค้าจังหวัดแพร่ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ และการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับจังหวัดแพร่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความพร้อมที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐและเครือข่ายที่ depa ให้การสนับสนุน เพื่อตอบโจทย์กับประชาชนรากหญ้าอย่างยั่งยืนต่อไป