บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เหนือล่าง สานต่อการผลักดันพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565, จังหวัดพิษณุโลก - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดย นายอรรถพล ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง และนายกฤติน แสงเมือง นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส พร้อมด้วย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมบรรยายกรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองฉลาด (Smarter City) ให้กับ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Phitsanulok Sustainable Smart City)

โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่คณะผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อให้เข้าใจกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว

ดร.นน ได้บรรยายถึงหลักการและสาเหตุของการพัฒนาเมือง และกรอบแนวคิดของเมืองที่ฉลาด โดยมีหลักการในการพัฒนา 3 ข้อ ได้แก่ 1) กำหนดตัวชี้วัดในรูปแบบสุขภาวะของคน 2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 3) ขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล (Data Driven) นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเมืองที่ล้มเหลวและเมืองที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองฉลาด ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ภาครัฐไม่สร้างความเข้าใจความต้องการของพลเมืองอย่างแท้จริง (Empathy)

ด้าน ดร.เปรมฤดี กล่าวว่าเทศบาลนครพิษณุโลกมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของเทศบาลนครพิษณุโลกให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน ซึ่งทางเทศบาลฯ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการและลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยภายหลังจากการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว เทศบาลนครพิษณุโลกจะพัฒนาเมืองให้ฉลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Phitsanulok Sustainable Smart City) ต่อไป