บริการ
TH
EN
TH
CN

depa มุ่งผลักดันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอัจฉริยะ

21 พฤศจิกายน 2565, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน ให้แก่ผู้สนใจจำนวนมาก

โดยนายวาฤทธิ์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของมาตรการฯ พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนที่ผ่านมาประกอบการบรรยายสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรอัจฉริยะ, ด้านการผลิตและการแปรรูปอัจฉริยะ, ด้านการค้าและการบริการอัจฉริยะ, ด้านสังคมอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://short.depa.or.th/CommunityFunds