บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน Coding & Robotic ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร สนับสนุนการจัดแข่งขัน Coding & Robotic และ STEM ระดับชาติ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา

21 มกราคม 2566, จังหวัดนนทบุรี ; สำนักงานส่งเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าสานต่อภารกิจพัฒนาทักษะ Coding & Robotic ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ป. 6
โดยร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน , ศูนย์ความป็นเลิศเพื่อ STEM คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงเรียนชลประทานวิทยา และ สถาบันพัฒนาทักษะติจิทัลเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม IMake จัดการแข่งขัน Coding & Robotic และ STEM ระดับชาติ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4 - ป. 6 เข้าร่วมกว่า 70 คน จาก รร.ประถมทั่วประเทศ โดยการแข่งขัน Coding & Robotic และ STEM ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-23 ม.ค. 66 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ Coding & Robotic และ STEM
  2. เพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน Coding & Robotic และ STEM ระดับชาติ
  3. เพิ่มศักยภาพและค้นหาตนเองของนักเรียน
  4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในวงการ Robot ระดับชาติ การแข่งขันจัดเป็น 3 รอบ แบ่งเป็น 4 สาย รอบแรก แข่ง Online ผ่าน Zoom รอบ 2 แข่งเขียนโปรแกรมแบบ Block Code เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ MBOT รอบ 3 รอบ Champ of the Champ นำเอาผู้ชนะในแต่ละสาย มาแข่งขันหาทีมชนะเลิศ ในการนี้ ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวว่า ทักษะการ Coding & Robotic ถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน แก้ปัญหา จินตนาการ สร้างสรรค์ สมาธิ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนปกติ กิจกรรมนี้นอกจาก นักเรียนจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองด้าน Coding & Robotic นักเรียนยังจะได้ค้นหาตัวตนของตนเองว่า มีความถนัดในด้าน Coding & Robotic มากน้อยเพียงใด ส่วนผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ก็จะได้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันในทักษะด้าน Coding & Robot และจะได้นำเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อเข้าแข่งขันด้าน Coding & Robotic ระดับนานาชาติต่อไป กิจกรรมนี้จะเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเป็นแรงผลักดันต่อยอดให้นักเรียน มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางดิจิทัลด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะด้าน AI และ ทักษะด้าน IoT เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร. จักกนิตต์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ได้รับทราบเกี่ยวกับ กิจกรรมการอบรม การเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) ที่มีเป้าหมายให้นักเรียน ส่งผลงานเกมส์เข้าประกวดแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต ซึ่งโลกนฤมิต ถือว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงท้ายของคำกล่าว ผอ. จักกนิตต์ ได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ STEM ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม IMake และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ที่ทำให้นักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้าน ด้าน Coding & Robotics และ STEM อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่ง depa หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ให้ความร่วมมือกับ depa ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลอื่นๆ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ depa จะจัดขึ้นในอนาคต