บริการ
TH
EN
TH
CN

depa อีสานกลาง ร่วมหารือการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการนำข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวขอนแก่น

23 มกราคม 2566, จังหวัดขอนแก่นและระบบออนไลน์ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมประชุมหารือการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการนำข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวขอนแก่น โดยมี นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุม และมี ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEGISTDA KKU) คณาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (College of Computing KKU) นายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

นางสาวพัชรา กล่าวว่า ภัยพิบัติ โดยเฉพาะ “น้ำท่วม” ถือเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวขอนแก่นเป็นอย่างมาก หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวขอนแก่นได้เป็นอย่างดี โดยประธานการประชุมขอให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการพัฒนาร่างข้อเสนอในส่วนที่สามารถให้การสนับสนุนได้ และรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอที่ประชุมในสัปดาห์ถัดไป เพื่อรวมเป็นหนึ่งข้อเสนอโครงการฯ และส่งเข้ารับการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน DE ต่อไป