บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้าหารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC

24 มกราคม 2566, ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าร่วมหารือกับนายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการการลงทุน และนายธีรภัทร เธียรโกศล ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC

ปัจจุบันดีป้าได้ดำเนินภารกิจที่จะขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตแบบ S-curved โดยดีป้าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสอดคล้องต่อการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เติบโตผ่านภารกิจต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ Thailand Digital Valley

ในการเข้าร่วมการหารือครั้งนี้ทำให้ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ซึ่งมีหลากหลายผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.การให้สิทธิประโยชน์การทดสอบโดรนในพื้นที่ EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอยกเว้นกฎหมายการบินโดรนบนอากาศในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำพื้นที่ Sand Box ต่าง ๆ ในอนาคต 2.การให้สิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออกในการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรในเขตพื้นที่ของ EEC สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) 3.การให้สิทธิประโยชน์การอนุญาตให้แรงงานจากต่างประเทศสามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่ EEC ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติการเข้าประเทศเพื่อมาทำงานจาก พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ได้มีการรับรอง 4.การให้สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออก ที่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองในพื้นที่ EECA ซึ่งได้มีการนโยบายการทำเมืองประกอบกับสนามบิน โดยได้มีการให้สิทธิประโยชน์ในการกำหนดให้ร้านผับบาร์สามารถให้บริการได้ 24 ชม. เพื่อสามารถรองรับผู้โดยสารที่มีการเดินทางตลอดเวลา

ท้ายที่สุดนี้ทางดีป้าคาดว่าการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสำหรับการออกนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ตอบสนองต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต