บริการ
TH
EN
TH
CN

depa อีสานกลาง เข้าพบผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สานต่อการขับเคลื่อนกานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

24 มกราคม 2566, จังหวัดร้อยเอ็ด - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง พร้อมทีมงาน สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และน้อง ๆ จากโครงการ Smart City Ambassadors (SCA) เข้าพบ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โดย นายประดิษฐ์ ได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกับจังหวัด เพื่อสานต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ depa ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่

ด้าน นายทรงพล ระบุว่า ทางจังหวัดยินดีที่จะผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับ depa รวมถึงหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด โดยมีความพร้อมที่จะดำเนินการผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย รวมถึงการลดใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) และการส่งเสริมพลังงานทางเลือกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Energy) เพื่อผลักดันเกษตรกร และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Economy Sustainability) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการให้ความรู้เกษตรกรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower) เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการผลักดันและบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป