บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ผลักดันการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการแปรรูป จ.สงขลา พัทลุง และสตูล

23 มกราคม 2566, จังหวัดสงขลา –สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าพบ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา เพื่อร่วมประชุมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแปรรูปของทหารผ่านศึก และทหารกองหนุนในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล พร้อมหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

นายเริงยุทธ กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตสงขลา ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ต่อยอดยกระดับเพื่อนำไปสู่การแปรรูปในอนาคต สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวหรือผู้ผลิตอาหารโลก และเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดของสินค้าเนื้อแพะมีความต้องการมากในตลาดโลก จึงเป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรด้านปศุสัตว์ในการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสู่การแปรรูปเพื่อส่งออกในอนาคต และการส่งเสริมอาชีพความมั่นคงแก่ทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

ขณะที่ผู้แทน depa ได้กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานฯ ในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข็งขันของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs และพร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในงานด้านปศุสัตว์ (Smart Farmers) ที่เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีเซนเซอร์ติดตามพฤติกรรมและสุขภาพโคในฟาร์ม อุปกรณ์ป้ายเบอร์หูสัตว์ (แท็กหูระบบเซ็นเซอร์) ระบบการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น แสง และควบคุมความเร็วลมพัดลดระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ลดต้นทุน เวลา และภาระงานบางอย่างได้ ภายใต้แนวทางนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 (Farming 4.0 Policy) อีกทั้งจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาภาคการเกษตรให้มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต