บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ตะวันออก - ผู้ว่าราชการ จ.ตราด มอบนโยบาย ทุเรียนตราด “ทุเรียนคุณภาพและคุณธรรม” ขยายผลสู่เมืองอัจฉริยะ “ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

20 มกราคม 2566, จังหวัดตราด - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อเข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม Young Smart Farmer และ ล้งทุเรียน เพื่อร่วมหารือแนวทางการขยายผลยกระดับผลไม้ตราดสู่สากลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แอปพลิเคชัน KASETTRACK หลังจากที่ปี 2565 ได้นำร่องใน 4 อำเภอ 86 แปลง ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด

ในการประชุมวันนี้ นายชำนาญวิทย์ มอบนโยบายขยายผลการใช้แอปพลิเคชัน KASETTRACK ในปี 2566 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ 4,000 แปลง เพื่อผลิตทุเรียนตราด “ทุเรียนคุณภาพและคุณธรรม” ทั้งห่วงโซ่ Supply Chain ตั้งแต่การดูแลทุเรียนดอกบาน ตลอดจน คนตัด คนคัด คนขน และล้งผู้รับซื้อ ซึ่งจะเป็นหนึ่งโครงการภายใต้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตราด ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

พร้อมกันนี้ ดร.อภิชาติบุตร ได้หารือเตรียมความพร้อมการพัฒนาแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดตราด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด “ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดตราด ในคราวต่อไป

จากนั้นได้เข้าพบ นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน