บริการ
TH
EN
TH
CN

“ผอ.ใหญ่ดีป้า” ให้สัมภาษณ์"การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ" ในรายการก้าวเปลี่ยนโลก ออกอากาศช่อง True4U 24

24 มกราคม 2566, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า บันทึกเทปสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ทางรายการ"ก้าวเปลี่ยนโลก" ช่อง True4U 24 ในหัวข้อการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สอดคล้องกับภารกิจในการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัลเข้าสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจให้เป็นระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่ให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสที่จะเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการทำงานและมีความเข้าใจในองค์ความรู้ดิจิทัลต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของตนเองได้

โดยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญในกลุ่มคนพิการทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า 9 แสนคน ซึ่งมักประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม แรงงานช่าง และรับจ้างทั่วไป การมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ๆ ในยุค Next Normal ผ่านโครงการที่ depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ฝสม.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตรด้าน Data Labeling เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในคนพิการให้เป็น“ผู้จัดเตรียมข้อมูลปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI Trainer โดยการจ้างงานผ่าน พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 รวมถึงมีความพยายามในการเข้าถึงคนพิการที่อาศัยอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการในวัยแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองขั้นพื้นฐาน มีโอกาสต่อยอดไปสู่การทำงานดิจิทัลอื่นที่นอกเหนือจากการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล AI เช่นการทำ Low Code หรือการพัฒนาทักษะ Coding ต่อยอดสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ การมีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการทำงานเอกสาร การพัฒนาทักษะด้านข้อมูลประเภทอื่น เช่น Data Science, Data Analytics สู่การจ้างงานในรูปแบบอื่น รวมทั้งการพัฒนาทักษะอัพสกิล mid-career สู่การมีอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ฝสม. ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาทักษะด้าน Data Labeling ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตการพัฒนาด้านกำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower Fund) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง depa กับ Vulcan Coalition (Social Enterprise) และมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม (SAF) และได้สัมภาษณ์คนพิการที่เข้าร่วมในโครงการเกี่ยวกับความคาดหวังและความสนใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการเข้าถึงคนพิการกว่า 800 คนทั่วประเทศผ่านการเรียนบนแพลตฟอร์ม Vulcan Academy เพื่อพร้อมสู่การจับคู่การจ้างงานกับบริษัทและสถานประกอบการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ต่อยอดการสร้างความยั่งยืนให้กับคนพิการมีรายได้จากค่าตอบแทนและเงินปันผลจากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดเตรียมให้กับ AI และบริษัทที่จ้างงานสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา AI ต่อยอดเป็นสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐในระยะยาว และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง

สามารถติดตามรายการ”ก้าวเปลี่ยนโลก” ผ่าน True4U ช่อง 24 เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2566 นี้