บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

หลักสูตร #Digital Smart Manufacturing อบรมเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากองค์กรขนาดใหญ่

วันที่ 7 มีนาคม 2566, กรุงเทพมหานคร - Digital Smart Manufacturing (DSM) หลักสูตรเพื่อ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่ความยั่งยืน ESG ด้วย IoT ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบรีน่า จํากัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Digital Trends & Benefits to Improve Manufacturing Efficiency โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาดิจิทัล เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

วิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรม

นอกจากนี้ คุณบุญชัย ยังได้นำเสนอหัวข้อ Data Trend, IoT, Data Management Cost Reduction และ Increasing Competitiveness ซึ่งช่วยเปิดมุมมองการทำธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับแผนงาน บริหารการผลิต สามารถทราบสถานะในรูปแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการงานได้ทันเวลา อีกทั้งยังมีระบบ Fulfillment Program ที่ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยลดรายการสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยม ลดต้นทุนด้านการขนส่งในการส่งคืนสินค้า พร้อมกันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับฟังวิธีการทำการตลาดและไขข้อสงสัยในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่บริษัทนำมาใช้

ผู้เข้าอบรบกำลังสนทนากับวิทยากร

จากนั้น คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด บรรยายในหัวข้อ Digital Technologies to Support Sustainability in Manufacturing (BCG & ESG) พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุง ESG และการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ BCG

ผู้เข้าอบรมสงสัยและสอบถามวิทยากร

สำหรับการบรรยายจากเหล่าผู้บริหารช่วยให้ผู้อบรมได้รับฟังวิธีการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ เปิดมุมมองแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่กำลังจะเริ่มทำ ESG (Environmental, Social และ Governance) พร้อมเปิดประเด็นปัญหา ESG ที่องค์กรทั่วไปจะได้พบ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพของการทำ ESG ได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้อัปเดตครบทุกประเด็นในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ พร้อมช่วยให้ SME สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตยั่งยืนยิ่งขึ้น

ผู้บริหารรับฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย