บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้บริหาร เด็ก คุณครู ถ่ายภาพร่วมกัน

depa จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2

7 มีนาคม 2566, ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่; สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย depa กระทรวงวัฒนธรรม และ Seed Thailand เล็งเห็นถึงการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเครือข่ายครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

ดีป้ากำลังบรรยายให้ผู้เข้าอบรมฟัง

ทั้งนี้ นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ฝสม.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายหัวข้อ "การรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Hybrid Threats) ในศตวรรษที่ 21 และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย Cyber อาทิ PDPA" ในประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยร้ายในโลกออนไลน์ วิธีการรับมือกับข่าวปลอม และการระรานทางไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทุกคนกำลังฟังดีป้าอย่างตั้งใจ

ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีเยาวชน 51 ราย ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมในพื้นที่ 17 ราย และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง 5 ราย ให้ความสนใจ ซึ่งเหล่าเยาวชนและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร และยังสามารถนำความรู้และทักษะการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้