บริการ
TH
EN
TH
CN
บรรยากาศบูธนิทรรศการดีป้า

depa ร่วมสร้างเส้นทางสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

9 มีนาคม 2566, ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้สาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแสดงผลงานของหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งดีป้าในฐานะของการเป็นองค์กรต้นแบบได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้คอนเซปต์ “People First”

ผู้บริหารดีป้าทักทายผู้จัดงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้นโยบายดีป้าที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการขยายผลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 300 ล้านบาท และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ดีป้าเล่าอธิบายภารกิจให้ผู้จัดงานรับฟัง

ทุกคนกำลังตั้งใจฟังดีป้า

ทุกคนผ่านภาพหมู่ร่วมกันบนเวที