บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้บริหารดีป้า ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาเยี่ยมเยือนที่ชั้น จี

depa เปิดบ้านต้อนรับเหล่าคุณครูจากโรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่

8 มีนาคม 2566, กรุงเทพฯ ; สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนต้นกล้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านดิจิทัลสำหรับเยาวชน โดยโรงเรียนต้นกล้าอยู่ภายใต้โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ Coding School ปี 2564 โดย depa ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, และ IoT รวมถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะ และแนะนำเทรนด์เทคโนโลยีของทศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน

ทุกคนกำลังฟังเรื่อง ห้าจี

พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation (5G EIC) โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 5G ที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เยี่ยมชม usecase ที่เกิดขึ้นจากการทดลองทดสอบภายในศูนย์ฯ

ผู้บริหารดีป้า ร่วมพูดคุยกับผู้มาเยี่ยมเยือน

ภายในกิจกรรมดังกล่าว คุณบุญเอนก มณีธรรม ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนต้นกล้า ได้กล่าวขอบคุณ depa ในการต้อนรับการเยี่ยมชมเป็นอย่างดี depa เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญแก่คนในทุกช่วงวัย พร้อมร่วมสร้างและพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อยกระดับคนทุกกลุ่มให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัลได้ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้เรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

ทุกคนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับการประสานงานร่วมกับศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation (5G EIC) เพื่อส่งเสริมมุมมองด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นในภาคการศึกษาพร้อมต่อยอดให้กับโรงเรียนต่อไป