บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า ถ่ายภาพกับผู้ว่าราชการจังหวัด

depa ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน จ.อุดรธานี สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

8 มีนาคม 2565, จังหวัดอุดรธานี - นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย และขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมี นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และทีมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือโดยพร้อมเพรียง

ดีป้าเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีดำเนินการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Hub of GMS) ด้วยเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 (International Horticultural Expo 2026) ซึ่งถือเป็นงานแลนด์มาร์คสำคัญครั้งแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตอกย้ำความพร้อมของจังหวัดในการจัดงานระดับโลก และยังมุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ดีป้ารับฟังคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้าน นายประดิษฐ์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน คือ 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 4. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 6. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 7. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมจะร่วมกันผลักดันจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้ารับการพิจารณาประกาศตราสัญญาลักษณ์เมืองอัจฉริยะภายในเดือนมีนาคมนี้

ทุกคนตั้งใจฟังท่านผู้ว่าราชการอย่างตั้งใจ