บริการ
TH
EN
TH
CN

depa หนุน สำนักงาน ก.พ. เสริมทักษะดิจิทัลข้าราชการพร้อมเกษียณทั่วประเทศรู้ทันโลกออนไลน์ พร้อมขยายผลผ่านไลฟ์วัยเก๋าทั่วประเทศ

10 มีนาคม 2566, ช่องทางออนไลน์ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง พร้อมนำทีมวิทยากรจากบริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการพร้อมเกษียณสังกัดสำนักงาน ก.พ. เสริมสร้างการพัฒนาทักษะ “ดิจิทัลสำหรับวัยเก๋า” ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุกว่า 600 คน ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการก่อนเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งตลอด 2 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมชมผ่านไลฟ์ทั่วประเทศกว่า 2,500 คน

ภาพ ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมในครั้งนี้ ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนโครงการปัจฉิมข้าราชการที่จะเกษียณในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ ที่อาจเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ซึ่งเนื้อหาหลักๆ เป็นเรื่องการแนะนำการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล การตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบการหลอกลวงจากการใช้สื่อดิจิทัล และแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันและสามารถใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

ภาพ บรรยากาศกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ ดีป้าแลกเปลี่ยนช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ชุมชนออนไลน์ในช่องทางกลุ่มเฟซบุค “เรโทร ok (Retro OK)” เพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนหรือนำเสนอข่าวสารหลักสูตรสำหรับผู้เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือผู้สูงอายุ รวมทั้งข้าราชการใกล้เกษียณและเกษียณอายุไปแล้วสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของดีป้าที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมสู่สังคมสูงวัยได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทฐานวิถีชีวิตใหม่ต่อไปในอนาคต

ภาพ บรรยากาศกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

ภาพ บรรยากาศกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์