บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เดินหน้าจัดอบรมเชิงปฎิบัติ ให้แก่บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง City Data Platform (CDP)

10 มีนาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล นำทีมฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล และสาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง City Data Platform (CDP)

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ผ่านระบบออนไลน์

การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดยฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล (Data Collection and Preparation) บน Power Query เพื่อยกระดับทักษะการจัดการกับข้อมูลที่เมืองมีอยู่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง City Data Platform (CDP) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมฝึกปฏิบัติทดลองใช้งานจริง

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการอบรมครั้งต่อไป depa จัดอบรมเรื่องการทำ data catalog และ data vitualization เพื่อให้ทุกภาคหน่วยงานในเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองของจังหวัดให้สมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ผ่านระบบออนไลน์