บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ราชบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566, จังหวัดราชบุรี - นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมแผนส่งเสริมดิจิทัลจังหวัดราชบุรี โดยมี นางวัชรา งามดี สถิติจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสมหมาย แสนละเอียด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารจังหวัด รวมถึง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และทีมงานร่วมประชุม

ภาพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

โดย นายรพีพัฒน์ ได้นำเสนอร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดราชบุรี และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ในอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ บรรยากาศการประชุมแผนส่งเสริมดิจิทัลจังหวัดราชบุรี

ด้าน นางสาววริษฐา ระบุว่า จังหวัดราชบุรีรู้สึกยินดีที่ depa เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัด โดยประชากรส่วนใหญ่ของราชบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และบุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัด การดำเนินการหลังจากนี้จะมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ก่อนผลักดันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

ภาพ บรรยากาศการประชุมแผนส่งเสริมดิจิทัลจังหวัดราชบุรี

สำหรับหน่วยงานที่สนใจการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางสามารถประสานงานได้โดยตรงที่ นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa 081 556 7114