บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า x ระยอง ขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เต็มรูปแบบ

19 มีนาคม 2565 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และคณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ "ดีป้า" เข้าร่วมเป็นเกียรติในมหกรรม "GREEN YOUR FUTURE 2023" หรือ “โครงการเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นมหกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และเมืองคาร์บอนต่ำในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมหกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศบาลนครระยอง ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ REGEN Solutions & Distribution Co., Ltd. และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไปหลายพันคน

ภาพ เวทีเสวนาการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

โดยในช่วงของการเสวนาถึงความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ได้กล่าวถึงความเป็นมาของนิยามความหมายของคำว่า "เมืองอัจฉริยะ" หรือ "สมาร์ตซิตี้'' ซึ่งเป็นคำคุ้นเคยที่ได้ยินกันตามสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในช่วงนี้ อันเนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาของประเทศซึ่งกำลังเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ภาพ มหกรรม GREEN YOUR FUTURE 2023

ทั้ง ดร.อภิชาติบุตร ดร.ธัชพล ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้สนใจเข้ามาร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้อย่างล้นหลาม ในแง่ของมิติการพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เมืองระยอง ซึ่งเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศให้เป็นเมืองตัวอย่าง โดย อาศัยการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแง่มุม ซึ่ง ดร.อภิชาติบุตร ได้ให้ข้อมูลถึงหลากหลายมาตรการและโครงการที่ดีป้าให้การสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของการเกษตรสมัยใหม่ การสนบัสนุนสตาร์ตอัปหรือวิสาหกิจเริ่มต้น ไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมไปถึงโครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทั้งสองท่านยังให้ข้อคิดถึงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายปัจจัยด้วยกัน โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือภาคเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลผลิตและการให้บริการ รวมไปถึงการลดต้นทุน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย

ภาพ มหกรรม GREEN YOUR FUTURE 2023

มหกรรม "GREEN YOUR FUTURE 2023" จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันผลักดันเมืองระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “อิงฟ้า วราหะ” และ “แพรรี่ ไพรวัลย์” กิจกรรมมินิเกมส์ แจกของรางวัลตามบูธแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง