บริการ
TH
EN
TH
CN

depa-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย

20 มีนาคม 2565,เวียนนา ออสเตรีย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa นำทีม Digital CEO รุ่นที่ 6 ศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก ทั้งเมืองอัจฉริยะ Aspern Seestadt และ หอการค้าเศรษฐกิจออสเตรีย เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาประเทศ อาทิ กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ Aspern Seestadt ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ การใช้พลังงานลม และพลังงานไฟฟ้าจากขยะชีวมวล รวมถึงการจัดการพื้นที่ระบบคมนาคม ด้วยแนวคิด Transit-Orientated Development หรือการพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบคมนาคม และ เช่น จัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังกรุงเวียนนา

ภาพ วิทยากรต่างชาติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้อบรมหลักสูตร Digital CEO 6

ภาพ ประธานกรรมการกำกับ ดีป้า

และร่วมแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศออสเตรีย ณ หอการค้าเศรษฐกิจออสเตรีย นำโดย Mag. Mariana Kühnel, M.A. – Deputy Secretary General, Innovation, European Union and Foreign Trade, AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC CHAMBER, Mag. Wolfgang Ebner, Chief of Staff of State Secretary for Digitalization, MINISTRY OF FINANCE, Mag. Florian Frauscher, Director General, Economic Affairs, Innovation and International Policy, MINISTRY OF LABOUR & ECONOMY และ Mag. Michael Otter, Chief Executive Officer, ADVANTAGE AUSTRIA ร่วมแบ่งปัน 5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ-ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน และการสนับสนุนให้เกิด Startup, 2. ภาครัฐ-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการของภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคประชาชน, 3. การศึกษา-ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล, 4. สาธารณสุข-ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Healthcare, 5. ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน-ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและการดำเนินชีวิตของพลเมืองออสเตรีย

ภาพ คณะผู้บริหาร

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน

ภาพ บรรยากาศการศึกษาดูงาน