บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมจัดเสวนาถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน

วันที่ 21 มีนาคม 2566, ลานกิจกรรมชั้น 3, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNiU) นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการป่าไม้และสถาปนิกออกแบบเมืองไม้ชาวสวีเดน เสวนาถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ภาพ บรรยากาศการเสวนาถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

Mr. Aaron Kaplan (Eco Innovation Foundation), Ms.Pi Ekblom และ Ms.Ulrika Stenkula (GAIA Architects) ได้นำเสนอถึงการบริหารจัดการเมืองที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมือง ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนอนาคตของการออกแบบเมืองด้วยไม้ ซึ่งร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบด้านพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการด้านพลังงานและใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติได้สูงสุด และสร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานและการอยู่อาศัย ตลอดจนการก่อสร้างที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งสะท้อนการคำนึงถึงคุณค่าทางความงามที่ใส่ใจความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย

ภาพ บรรยากาศการเสวนาถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

โดยในการเสวนาได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์รวมใช้เทคโนโลยีร่วมกับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และกลไกการผลักดันให้ทุกภาคส่วนใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน อันจะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้าน Smart Environment ต่อไป

ภาพ บรรยากาศการเสวนาถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งความยั่งยืนไทย-สวีเดน "Thailand and Sweden Sustainability Week 2023) ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2566 เพื่อ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่อนาคตเมืองยั่งยืน” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

ภาพ บรรยากาศการเสวนาถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน