บริการ
TH
EN
TH
CN
depa จับมือ อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพเยาวชน - บุคลากรทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

depa จับมือ อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพเยาวชน - บุคลากรทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

17 กุมภาพันธ์ 2567, จังหวัดลำปาง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นที่ 2 โดยมี นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ขณะที่ ผศ.วิษณุ ช้างเนียม และทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมถ่ายทอดความรู้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง จำนวน 100 คน

อบจ.ลำปาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การนำไปปรับใช้ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยมีระยะเวลาการอบรม 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 ซึ่งมี depa เป็นภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โดยต่อยอดมาจากโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาในการคิดโจทย์ แก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

โดย นายปรัชญา ได้ร่วมบรรยายและกล่าวถึงความสำคัญของการยกระดับทักษะดิจิทัลในปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดย depa ได้ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ทั้งในด้านการเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้าน Coding, AI and IoT เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต่อยอดสู่โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ผ่านการยกระดับโรงเรียน 1,500 แห่งทั่วประเทศที่เปิดรับสมัครอยู่ในปัจจุบัน