บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.โครงการพัฒนาศักยภาพแฮกเกอร์หมวกขาว (White Hat Hackers) ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 100 ราย

พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 1 - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป ไม่น้อยกว่า 400 ราย เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 1 - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน

3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 100 ราย และเกิดผู้ประกอบการสูงอายุต้นแบบ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ

พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 1 - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน

4.โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ในภูมิภาค ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 250 ราย

พื้นที่ดำเนินการ ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 1 - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 25

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน

5.โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลผู้สูงวัยสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 500 ราย

พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 1 - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน