บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561

วันที่: 16/05/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑  สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานฯกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  ตามเอกสารแนบดังนี้