บริการ
TH
EN
TH
CN

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ของอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล สำนักงานส่วนกลาง อาคารลาดพร้าวฮิลล์ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ของอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล สำนักงานส่วนกลาง อาคารลาดพร้าวฮิลล์ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด