บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร

ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร: องค์การเอกชน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

เป้าหมาย : พัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 5 แห่ง

ประกาศรับสมัคร: ดาวน์โหลด

ประกาศมาตรการ Infrastructure Fund: ดาวน์โหลด

ใบสมัคร: ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ 02 026 2333 ต่อ 4201 - 4204 หรือ [email protected]