บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ (Future Skill for Elderly) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ (Future Skill for Elderly) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ ไม่เกิน 4 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลรวมทุกหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567

พิจารณา: 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

ประกาศผล: ภายในเดือน พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ: วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ผ่านการสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ในสาขา EdTech, Digital Service, HealthTech หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ

เนื้อหาหลักสูตร: เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลในอนาคต เช่น ทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการเขียนโค้ด ทักษะการตลาดดิจิทัล ทักษะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทักษะทางด้านภาษา ทักษะทางด้านการทำงานบริการ หรือทักษะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของผู้สูงอายุ โดยต้องมีเนื้อหาหลักสูตรที่ผู้เรียนในกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ

กรอบวงเงินสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายรวมต่อรายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ

วิธีการสมัคร depa Member https://www.youtube.com/watch?v=_t81m-6L4QA&ab_channel=depaThailand

สอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารการสมัครทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code