บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า หาเพื่อร่วมสร้างทักษะดิจิทัลเติมเต็มนักศึกษาวัยหางานสายไอที สร้างโอกาสการทำงานคนรุ่นใหม่

ดีป้า หาเพื่อร่วมสร้างทักษะดิจิทัลเติมเต็มนักศึกษาวัยหางานสายไอที สร้างโอกาสการทำงานคนรุ่นใหม่

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: นิติบุคคล บริษัทเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัคร : ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม - 18 เมษายน 2566

พิจารณาโครงการ : ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร : ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566

พิจารณาโครงการ : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติ: นิติบุคคล บริษัทเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเอกชน

เอกสารดาวโหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ