บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชน (Digi-preneur)

พื้นที่ดำเนินการ: ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 6 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : 1 เมษายน – 30 เมษายน 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ: เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการพิจารณา ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดด้านอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด

*หากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์นี้ ดาวน์โหลด