บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Digital Content Creator for Mid-career) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ราย เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Digital Content Creator for Mid-career)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566

พิจารณา : 16 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล : ภายในเดือน กันยายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร