บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ราย เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566

พิจารณา : 16 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล : ภายในเดือน กันยายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร