บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 16 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือน กันยายน 2566

คุณสมบัติ: บุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้ง บริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาเป้าหมาย:

  1. แพลตฟอร์มการให้บริการที่นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การบริการ การเงิน เมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน เป็นต้น และ/หรือ
  2. แพลตฟอร์มการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือยกระดับให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสตกเป็นเหยื่อจากภัยการซื้อหรือขายออนไลน์ ภัยข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฯลฯ หรือช่วยสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการใช้งานได้จริงเป็นสำคัญ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ https://member.depa.or.th

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.depa.or.th/startup