บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 16 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนสิงหาคม 2566

คุณสมบัติ : สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ สถาบันการเงินของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

เป้าหมาย : พัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวะ จำนวน 3 โครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

โทร. 02 026 2333 ต่อ 1505 – 1506

Email : [email protected]