บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (ภาคเอกชน)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Solution Development and Application Center)

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ: เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

คุณสมบัติ : องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด และประกอบกิจการหรือมีกิจกรรมที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G

เป้าหมาย :ศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Solution Development and Application Center) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

โทร. 0 81 8855 450 หรือ 0 90 9896 119

Email : [email protected]