บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้าเฟ้นหาเพื่อนร่วมทาง เติมทักษะดิจิทัล นักศึกษาวัยหางาน เพิ่มโอกาสทางอาชีพ คนรุ่นใหม่นอกสายไอที

ดีป้าเฟ้นหาเพื่อนร่วมทาง เติมทักษะดิจิทัล นักศึกษาวัยหางาน เพิ่มโอกาสทางอาชีพ คนรุ่นใหม่นอกสายไอที

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนก ารศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)

ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ


รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : วันที่ ๑๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พิจารณาโครงการ : วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศผล: ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน