บริการ
TH
EN
TH
CN
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: แพลตฟอร์ม Digital Service สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการหรือคนกลุ่ม เปราะบางอื่น เพื่อสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ จำนวน 5 โครงการ และ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 3 - 31 มกราคม 2566

พิจารณาโครงการ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือน เมษายน 2566

คุณสมบัติ: เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง บริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่ง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล