บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการต่อยอดทักษะโปรแกรมมิ่งสำหรับอดีตโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการต่อยอดทักษะโปรแกรมมิ่งสำหรับอดีตโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรในกลุ่ม Mid-career ที่เคยมีทักษะพื้นฐานการเป็นโปรแกรมเมอร์ เข้าร่วม Upskill ทักษะโปรแกรมมิ่งที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ราย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566

พิจารณาโครงการ : 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร