บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดทักษะธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรในกลุ่ม Mid-career ไปถึงผู้สูงอายุ ทักษะดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพสร้างรายได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566

พิจารณาโครงการ : 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร