บริการ
TH
EN
TH
CN

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทย โดยภาคการท่องเที่ยวยังเป็นฮีโร่ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโต สัดส่วนของภาคการท่องเที่ยวมีส่วนแบ่งใน GDP อยู่ที่ประมาณ 21 - 22% แต่การท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น สำหรับจังหวัดอื่น แม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ด้วยปัจจัยบางประการทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนไม่มากเท่าที่ควร ทำให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเมืองรอง

จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองในเขตของภาคใต้ตอนล่าง มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา โดยเฉพาะในส่วนของตัวเมืองยะลานั้น มีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทางกว้างขวาง นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้อย่างลงตัว ทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน

ภาพที่ 1  ระบบนำเที่ยวเสมือนจริง ปี 2565

ภาพที่ 1 ระบบนำเที่ยวเสมือนจริง ปี 2565 ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

เทรนด์การท่องเที่ยวโลกปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤต COVID-19 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นทวีคูณ อาทิ ระบบการจองและชำระเงินแบบออนไลน์ เครื่องมืออำนวยความสะดวกขณะอยู่ในโรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ เทคโนโลยีการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง คือทางออกของคนอยากเที่ยวผ่านทัวร์เสมือนจริง ผ่านการบรรยายของไกด์ทัวร์

ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สามารถนำเสนอภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพ เสียง รวมถึงโมเดลสามมิติในสภาพแวดล้อมแบบ 360 องศา ผู้ใช้งานสามารถรับสัมผัสความจริงเสมือนผ่านหน้าจอและแว่น VR ซึ่งเป็นรูปแบบการเข้าถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงรูปแบบหนึ่ง ช่วยสร้างความสนใจและเกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับผู้ใช้งาน รวมถึงผู้รับชมสามารถค้นหาตำแหน่งหรือรายละเอียดได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาและสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้น

กรณีศึกษา จากวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ จุฬาภรณ์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Content การท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในปีงบประมาณ 2563 ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน และผ่านการคัดกรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ปี 2564

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ปี 2564 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประธานวิสาหกิจชุมชนกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เป็นหมู่บ้านที่ติดกับป่าฮาลาบาลา ซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยสถานที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนจะอยู่บนพื้นที่เหนือเขื่อนบางลาง เป็นเส้นที่แยกจากถนนสายหลักของตัวเมืองยะลาเพื่อไปยังตัวเมืองเบตง ถนนเส้นทางมีความยากลำบากในการเดินทาง ทั้งมีความคดเคี้ยว ลาดชัน ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ปัจจุบันหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา 9 โดยในชุมชนมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ อยู่รวมกันอย่างสงบสุข นอกจากนั้น ชาวจีนในหมู่บ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวจีน กล่าวคือ มีศาสตร์การฝังเข็ม การใช้ภาษาจีน สมุนไพรจีน เป็นต้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านนี้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวมลายู ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในค่ายคอมมิวนิสต์มาลายาในป่า เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย พร้อมได้ศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้คนในชุมชน

ภาพที่ 3 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 360 องศา ปี 2564

ภาพที่ 3 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 360 องศา ปี 2564 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้วยเหตุผลข้างต้น วิสาหกิจชุมชนจุฬาภรณ์ 9 จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยี Virtual tour และ Digital Content มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการยกระดับ สร้างการรับรู้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน ทำให้ทางชุมชนสามารถขยายฐานของนักท่องเที่ยวได้กว้างขวางขึ้นในระดับ Global Content ที่สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ ยกตัวอย่าง นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ เป็นต้น การมีเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อนมาสัมผัสของจริง

โดยมีการดำเนินเรื่องเป็น 7 สถานที่ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์มาลายา เดินป่าฮาลาบาลา ล่องเรือสู่ป่าต้นน้ำคลองน้ำใส น้ำตกฮาลาซะห์ในป่าฮาลาบาลา ชมทะเลหมอก ณ ลานหินโยก ล่องเรือบนเขื่อนบางลาง และ บรรยากาศสถานที่ตั้งชุมชน

ภาพที่ 4 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ปี 2564

ภาพที่ 4 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ปี 2564 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การขอรับการส่งเสริมและสนันสนุนในโครงการ Digital Content ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มีวิธีการใช้งานคือ ผู้เข้าชมสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ Virtual Tour 360 หรือการสวมแว่น VR เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่นั้นได้อย่างเหมือนจริง และถ้าผู้ใช้ต้องการไกด์ชุมชนส่วนตัว ไกด์สามารถเข้ามาในระบบเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบโดยมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังช่องทางร้านค้าของชุมชน อีกทั้งสามารถรับชมเรื่องราวของการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน จุฬาภรณ์ 9 ผ่านช่องทาง Youtube ได้อีกด้วย

ทางชุมชนเองจึงนำ Digital Content เหล่านี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่องทางต่างๆ ได้ โดยจะช่วยให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ทำให้ชุมชนมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ต้องจ่ายเงินผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีจะนำไปสู่การกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกในชุมชนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมีไกด์ชุมชนแนะนำ ปี 2564

ภาพที่ 5 เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมีไกด์ชุมชนแนะนำ ปี 2564 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบประสบการณ์ได้ที่

  1. วีดีโอ Teaser (https://youtu.be/bso5ZEqMSFk)
  2. วีดีโอแนะนำชุมชนแบบเต็ม (https://www.youtube.com/watch?v=3zCz9yELjqk)
  3. เว็บไซต์ (https://a360.co.th/depa/chulabhorn_pattana9)
  4. ทัวร์เสมือนจริง (https://a360.co.th/depa/chulabhorn_pattana9/vrtour/)

ศารีญ่า เบ็ญอาหลี

สาขาภาคใต้ตอนล่าง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ้างอิงจาก