บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑

วันที่: 30/04/2561 | ส่วนกลาง ด้วย การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียม ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีภารกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ สำนักงานฯ จึงตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมการพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะตามนโยบายรัฐบาล จึงดำเนินการจัดการอบรม “หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้แทนจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ ท่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร