บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน

2.โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนพิการเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ที่เป็นบุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 500 คน

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565

พิจารณาโครงการ: 19 ธันวาคม 2565 - 3 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร