บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เดินหน้าโครงการ “depa Teacher Boost Camp” ติดอาวุธทักษะดิจิทัลสำคัญ ครูไทยทั่วประเทศ

depa ลุยจัดแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ในโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู เร่งเครื่องอัพสกิลดิจิทัลสำคัญคือ Coding-STEM-IoT แก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้และศักยภาพ พร้อมเฟ้นหา 12 สุดยอดครูไอดอลถ่ายทอดซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมส่งต่อความรู้แก่โรงเรียน 4 ภาคทั่วไทย

แคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ใน โครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ผ่านหลักสูตร (STEM x Coding) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมกับโค้ดดิ้งและการสร้างนวัตกรรม IoT ที่ตอบโจทย์บริบทของท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คุณครู ได้แก่ ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส , อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และอาจารย์ พงษ์ศธร สุยะมูล เพื่อให้คุณครูทุกคนมีความรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน  

รายละเอียดหลักสูตร “STEM x Coding” สะเต็มศึกษาร่วมกับโค้ดดิ้ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการออกแบบเทคโนโลยีโดยกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็ม (STEM Project based Learning) โดยใช้หลักการของ Design Thinking process พร้อมฝึกปฏิบัติการทดสอบเบื้องต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานเซ็นเซอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright โดยสามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานที่ใช้กรอบแนวคิดของสะเต็มร่วมกับโค้ดดิ้งได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานเซ็นเซอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT: Internet of Thing)

เหมาะสำหรับ คุณครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือผู้ที่สนใจ

จำนวน 5 บทเรียน ประกอบด้วย

depa Teacher Boost Camp EP.1: เกี่ยวกับโครงการ depa Teacher Boost Camp

depa Teacher Boost Camp EP.2 : บทบาทและความสำคัญของ “เทคโนโลยี” ในสะเต็มศึกษาของประเทศไทยจากขั้นพื้นฐานสู่อุดมศึกษา

depa Teacher Boost Camp EP.3 : การออกแบบโครงงานสะเต็มโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และพื้นฐานการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright

depa Teacher Boost Camp EP.4 : การพัฒนาโครงงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright ร่วมกับเซ็นเซอร์ (KidBright x Sensor)

depa Teacher Boost Camp EP.5 : การใช้ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright ร่วมกับการแจ้งเตือนไปยังไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (KidBright x IoT)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการอบรม

ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ KidBright32i Beginner Kit ชุดประกอบ Sensor MQ-7 MQ7 CO Carbon Monoxide Gas Sensor Module คู่มือการอบรมโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู depa Teacher Boost Camp ภายใต้โครงการ Coding Thailand โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ : คู่มือการอบรม